Dash In Tagalog

Hello

If you are looking for dash in tagalog ? Then, this is the place where you can find some sources that provide detailed information.

dash in tagalog

What is the Filipino word for Dash?

The best Filipino / Tagalog translation for the English word dash. sab u yan [verb] to splatter; to dash; to douse more... gatl á ng [noun] dash (punctuation mark) more... Click a Filipino word above to get audio, example sentences and further details for that word.

What is the meaning of em dash in English?

Em-dash sa pangungusap bilang kahalili ng colon, commas, o parentheses. Maliban sa em-dash, ang colon, commas, at parentheses ay maaaring gamitin na hudyat sa pagtigil ng daloy ng isang pangungusap. Tandaan: Ang kaibahan ng em-dash sa colon, commas, at parentheses sa mga sumusunod na halimbawa ay ang “Interruption!

What is the symbol for Dash?

(typography) Any of the following symbols: ‒ ( figure dash ), – ( en dash ), — ( em dash ), or ― ( horizontal bar ). Soon all available men and women at Vivian Park were dashing back and forth with wet burlap bags, beating at the flames in an attempt to extinguish them.

What does em-dash (—) mean?

Ang em-dash (—) ay isang uri ng bantas na naghuhudyat ng biglaang pagtigil ng daloy ng isang pangungusap. Isang salita ang dapat tandaan upang maiwasan ang kalituhan kung saan at kailan ba dapat gamitin ang em-dash: Interruption!

I hope the above sources help you with the information related to dash in tagalog . If not, reach through the comment section.

Leave a Reply

Your email address will not be published.